• Základná škola na Jenisejskej ulici č. 22 v Košiciach prvýkrát otvorila svoje brány 1. septembra 1975 a bola v poradí treťou základnou školou na sídlisku Nad jazerom. Historicky prvým riaditeľom školy bol pán František Repovský. Škola si vybudovala veľmi dobré meno vďaka žiakom, ktorí žali úspechy v prírodovedných, spoločensko-vedných, umeleckých či športových súťažiach. Od roku 1981 sa datuje spolupráca s družobnými školami v Ostrave, v nemeckom Cottbuse či v Užhorode. V školskom roku 1981/1982 sa prvýkrát otvorili triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - ruštiny, angličtiny a nemčiny. Prvá špecializovaná učebňa pre výpočtovú techniku bola zriadená v máji 1989. 

    Od 1. januára 2011 nesie škola vo svojom názve meno básnika Jozefa Urbana, ktorý svoje detstvo prežil v Košiciach na našom sídlisku. V súčasnosti je škola podľa počtu žiakov a zamestnancov štvrtou najväčšou základnou školou v Košiciach. Ide o plne organizovanú školu s počtom tried dvadsaťšesť, siedmimi oddeleniami školského klubu detí a školskou jedálňou.

    Škola sa profiluje ako škola so zameraním na cudzie jazyky, IKT, rozvoj životných zručností a podporu intelektovo nadaných a talentovaných žiakov. V školskom roku 2015/2016 oslávila škola 40. výročie. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice.

    Medzi priority školy patrí bezpečnosť žiakov, realizácia aktivít pre žiakov, učiteľov i rodičov, vytvorenie dobrej atmosféry a klímy, motivujúce prostredie, vybavenie modernými pomôckami, realizácia mimoškolských aktivít a spolupráca s inými školami, zriaďovateľom, neziskovým sektorom, podnikateľským sektorom a inými subjektami.

    Okrem zabezpečenia riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola v rámci vyučovania i nad rámec vyučovania venuje oblasti ľudských práv, tolerancie, aktívneho občianstva, prevencie závislostí a kriminality mládeže, environmentálnej výchovy, prvej pomoci a zdravého životného štýlu.