• Pokyny pre žiakov a rodičov  (aktualizované 26.2.2022)

    

   Opatrenia platné od 28.2.2022

    

   Ranný nástup pre žiakov: 7:30 - 8:00.

   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –po každých 3 a viac vymeškaných dňoch vrátane víkendov a sviatkov. Pri nepredložení vyhlásenia je žiak braný ako príznakový a bude do príchodu rodiča alebo doloženia vyhlásenia v izolačnej miestnosti. Vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné podať aj elektronicky cez Edupage (je to rýchlejšie, ekologickejšie a dieťa ho nezabudne doma). 

   tlačivo tu: vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx - cez Edupage vypĺňajte až pri nástupe do školy, nie skôr

    

   Prerušenie vyučovania v škole v prípade COVID-19:

   • len individuálna izolácia žiaka pozitívneho na toto ochorenie
   • spolužiaci sú povinní minimálne 10 dní nosiť rúška alebo respirátory aj v triede

   Výnimky z karantény:

   • rodič MÔŽE oznámiť škole výnimku žiaka z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“, možné podať aj cez Edupage v časti Vyhlásenia/žiadosti - stačí podať raz, triedny si to potom už eviduje
   • výnimka platí pre:

   - žiakov, ktorí prekonali Covid za posledných 180 dní – na základe výsledku PCR, AG, testu na protilátky

   - plne zaočkovaných žiakov – 14 dní po 2. dávke Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik), alebo 21 dní po aplikácii Johnson&Johnson

   - žiakov zaočkovaných 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covid-19

   - prekonanie covidu potvrdeného domácim Ag samotestom a dodržanie potrebnej izolácie

   - žiak má výnimku len v prípade, že nemá príznaky ochorenia

   • tieto údaje škola o žiakoch NEBUDE poskytovať ďalej (len v anonymizovanom prieskume pre ministerstvo školstva)

   Ospravedlňovanie žiakov:

   • rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
   • viac dní ospravedlňuje len lekár 

   Podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR musia mať žiaci  prekryté horné dýchacie cesty len mimo triedy (okrem aktuálne platných výnimiek). Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení žiaka. Dieťaťu zabezpečí aj náhradné rúško + jednorázové hygienické vreckovky.

   V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 alebo má potvrdený COVID-19, informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy.

   Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s povolením riaditeľky školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“.

   Hygienicko-epidemiologické opatrenia školy:

   • dezinfekcia rúk pri vstupe a v priestoroch školy
   • papierové utierky v triedach a WC
   • dôkladné čistenie miestností najmenej raz denne
   • dezinfekcia dotykových plôch min. 2x denne
   • upratovanie a dezinfekcia toaliet min. 3x denne
   • časté a intenzívne vetranie
   • izolačná miestnosť pre dieťa s príznakmi ochorenia