• Pokyny pre žiakov a rodičov  (aktualizované 26.11.2021)

    

   Karanténne opatrenia:

   Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov našej školy, idú po konzultácii s RÚVZ do karantény tieto triedy:

   3.A   - karanténa do 26.11.2021 vrátane. Nástup do školy 29.11. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   1.B   - karanténa do 2.12.2021 vrátane. Nástup do školy 3.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   2.A   - karanténa do 5.12.2021 vrátane. Nástup do školy 6.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   4.B   - karanténa do 5.12.2021 vrátane. Nástup do školy 6.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   5.A   - karanténa do 5.12.2021 vrátane. Nástup do školy 6.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   7.A   - karanténa do 5.12.2021 vrátane. Nástup do školy 6.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   8.A   - karanténa do 4.12.2021 vrátane. Nástup do školy 5.12. s potvrdením od lekára o bezinfekčnosti.

   Spôsob vyučovania je oznamovaný rodičom a žiakom cez Edupage.

    

   Opatrenia v školskom roku 2021/2022:

   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – pri prvom nástupe do školy a po každých 3 a viac vymeškaných dňoch. Kým sú Košice v oranžovej farbe okresu, je to povinné. Pri nepredložení vyhlásenia je žiak braný ako príznakový a bude do príchodu rodiča alebo doloženia vyhlásenia v izolačnej miestnosti. Vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné podať aj elektronicky cez Edupage (je to rýchlejšie, ekologickejšie a dieťa ho nezabudne doma). 

   tlačivo tu: vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx - vypĺňajte až pri nástupe do školy, nie skôr

    

   Prerušenie vyučovania v škole v prípade COVID-19:

   • len jednotlivé triedy
   • žiaci pôjdu do 10-dňovej karantény – okrem tých, ktorí si budú uplatňovať výnimku z karantény (popísané nižšie)
   • podľa počtu žiakov v domácej karanténe  škola oznámi ďalší postup vyučovania

    

   Výnimky z karantény:

   • rodič MÔŽE oznámiť škole výnimku žiaka z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“, ideálne čo najskôr na začiatku šk. roka

   tlačivo:    20487_-_oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

   • výnimka platí pre:

   - žiakov, ktorí prekonali Covid za posledných 180 dní – na základe výsledku PCR, AG, testu na protilátky

   - plne zaočkovaných žiakov – 14 dní po 2. dávke Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik), alebo 21 dní po aplikácii Johnson&Johnson

   - žiakov zaočkovaných 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covid-19

   • tieto údaje škola o žiakoch NEBUDE poskytovať ďalej (len v anonymizovanom prieskume pre ministerstvo školstva)

   Ospravedlňovanie žiakov:

   • rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
   • viac dní ospravedlňuje len lekár

    

   Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 ak sa u osoby nevyskytuje žiaden príznak ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5.deň karantény je negatívny.

    

   Podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR NEMUSIA mať žiaci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach prekryté horné dýchacie cesty. Mimo triedy je prekrytie naďalej povinné. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení žiaka. Dieťaťu zabezpečí aj náhradné rúško + jednorázové hygienické vreckovky.

   V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 alebo má potvrdený COVID-19, informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy.

   Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s povolením riaditeľky školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“.

   Hygienicko-epidemiologické opatrenia školy:

   • náhodné ranné merania teploty žiakom pri vstupe do školy
   • dezinfekcia rúk pri vstupe a v priestoroch školy
   • papierové utierky v triedach a WC
   • dôkladné čistenie miestností najmenej raz denne
   • dezinfekcia dotykových plôch min. 2x denne
   • upratovanie a dezinfekcia toaliet min. 3x denne
   • časté a intenzívne vetranie
   • izolačná miestnosť pre dieťa s príznakmi ochorenia