• Školským špeciálnym pedagógom je
   Mgr. Marianna Patlevičová

   kontakt: [email protected]

   Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

   • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov)
   • žiakom zdravotne oslabeným (sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom)
   • žiakom s intelektovým nadaním

    

   Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

   1. Práca so žiakmi: individuálne špeciálno-peda­gogické cvičenia, zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
   2. Spolupráca s rodičmi: individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno- vzdelávacích programov.
   3. Spolupráca s učiteľmi: systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
   4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

    

   Pár rád pre rodičov:

   Zdá sa Vám, že výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe, aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie? Ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

   Tí Vás nasmerujú na odbornú pomoc do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde zdiagnostikujú Vaše dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu (pomenujú problém), navrhnú optimálne postupy, adekvátnu terapiu a reedukáciu.

   Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že Vaše dieťa trpí práve špecifickou vývinovou poruchou učenia.

   Špecifické vývinové poruchy učenia:

   • vývinová porucha čítania – dyslexia
   • vývinové poruchy písania – dysgrafia, dysortografia
   • vývinová porucha počítania – dyskalkúlia

    

   Klasifikácie chorôb podľa medzinárodnej zdravotníckej organizácie (MKCH 10):

   • F 81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností
   • F 81.0 Špecifická vývinová porucha čítania
   • F 81.1 Špecifická vývinová porucha písania
   • F 81.2 Špecifická vývinová porucha aritmetických schopností
   • F 81.3 Zmiešaná porucha školských schopností

    

   Pre Vaše dieťa je dôležité, aby ste začali spolupracovať so školou a snažili sa o jeho úspešné napredovanie, pretože škola vytvára primerané podmienky rešpektovaním a uplatňovaním aktuálne platnej legislatívy.

   Stanovením diagnózy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa Vaše dieťa vo vyučovacom procese stáva žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vyžaduje individuálny prístup, zmenu (modifikáciu) foriem, rozsahu, a v závažných prípadoch aj obsahu vzdelávania. Potom podľa druhu a stupňa poruchy (jej charakter určuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie) zabezpečuje škola starostlivosť – výchovu a vzdelávanie – aj formou školskej integrácie, teda začlenením žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a vytvorením podmienok prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

    

   Pár rád pre učiteľov:

   Zaujímavá publikácia:
   http://www.orbispictus.sk/…diky/83.php3?…

   Niečo o dyskalkúlii:
   http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy

   Množstvo pracovných listov a didaktických hier:
   http://projekty.zsmieru.sk/…rhlasok.html

   Ponúkam Vám niekoľko odkazov na zaujímavé hry a aktivity pre žiakov. V tejto metodike nájdete zaujímavé nápady, ako riešiť aktuálne problémy triedy; návody na upokojujúce aktivity a hry, a okrem toho veľa zaujímavých metód osobnostnej a sociálnej výchovy.
   http://www.odyssea.cz/…e_hodiny.pdf

   Tento odkaz ponúka ďalšie hry na zvládanie agresivity a nepokoja:
   http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/…listy/Ar.asp?…

   Niečo o psychohygiene pre učiteľov:
   http://www.prevko.cz/…0ucitele.pdf

   Ako zlepšiť vzťahy v triede:
   http://www.odyssea.cz/…tupen_zs.pdf