• POKYNY k začiatku školského roka 2020/2021

     •  

      Riaditeľka Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice vydáva tieto

       

      POKYNY pre žiakov a ich zákonných zástupcov

       

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od

      2. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a Manuálu MŠVVaŠ SR.

       

      Základné pravidlo pre základné školy a niektoré školské zariadenia je:

       

      Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      AKTUÁLNE INFORMÁCIE BUDÚ ZASIELANÉ VŠETKÝM PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE A BUDÚ ZVEREJNENÉ AJ NA TEJTO STRÁNKE ŠKOLY.

      Nástup do školy:                  2.9.2020

                              1.ročník:        8:00 – 9:10 

      • prípustný je sprievod len pre rodičov s dodržaním hygienickoepidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia)

                            2.-9. ročník:    9:00 – 10:00

      z dôvodu rekonštrukčných prác je až do odvolania

      vstup pre všetkých žiakov cez vchod pre 1. stupeň

       

      !!! pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie, ktoré nájdete tu:

      https://zsjenisejska.edupage.org/a/covid-19-tlaciva

       

      Ďalšie školské dni:

      3.9.2020 (štvrtok) – triednické hodiny – 1. ročník:          8.00 – 10:45

                                                                          2.-4.ročník:      8:00 -  11:40

                                                                          5.-9. ročník:     8:00 – 12:35

      - odovzdávanie prihlášok na stravu, školský poriadok, odovzdávanie a preberanie učebníc

       

      4.9.2020 (piatok) – triednické hodiny –   1. ročník:         8.00 – 10:45

                                                                          2.-4.ročník:      8:00 -  11:40

                                                                          5.-9. ročník:     8:00 – 12:35

      - školský poriadok, odovzdávanie a preberanie učebníc, 2. stupeň teoretické účelové cvičenie

      7.9.2020 (pondelok) – 1. stupeň – didaktické hry v prírode                            8:00 – 11:40

                                           2. stupeň – účelové cvičenie – praktická časť            8:00 – 12:35

       

      Ďalšie dni minimálne do 14.9. vyučovanie podľa rozvrhu upraveného v súvislosti s opatreniami proti COVID-19.

       

      Obedy:

       

      2. – 3.9.2020nevarí sa, prebieha prihlasovanie na stravovanie

       

      Od 4.9.2020 bude stravovanie žiakov prebiehať klasickým spôsobom za dodržania hygienicko-epidemiologických podmienok.

       

      Školský klub detí (ŠKD):

       

      2.9.2020nefunguje

      3.9. – 14.9.2020 – ranná ŠKD                       príchod: 7:00 – 7:15

                                    popoludňajšia ŠKD        

                                          odchody:                     za obedom

                                                                             15:00

                                                                             16:00

       

      Po 15.9. bude fungovať ŠKD podľa aktuálneho vývinu situácie s koronavírusom. Budeme Vás informovať.

       

      Vstup do budovy

       

      V priestoroch ZŠ je potrebné dodržiavať minimalizovanie zhromažďovania osôb. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka. Prváka môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca v období do 11.9.2020 za dodržania všetkých opatrení školy v súvislosti s COVID-19.

       

      Rúško

       

      Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem miestnosti, kde prebieha jeho výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

      V období do 14.9. je povinnosť nosiť rúško aj v triedach pre 2.stupeň.

       

      Ranný filter

       

      Žiakom bude pri vstupe do školy meraná teplota bezdotykovým teplomerom.

      Ak žiakovi bude opakovane nameraná teplota 37,2 °C, je zákonný zástupca povinný dieťa vziať domov.

       

      Opatrenia školy:

      • ranné meranie teploty
      • dezinfekcia rúk pri vstupe
      • tekuté mydlá v dávkovačoch v triedach
      • papierové utierky na utieranie rúk
      • časté a intenzívne vetranie
      • pravidelná dezinfekcia WC a dotykových plôch
      • dôkladné upratovanie priestorov školy
      • stravovanie po skupinách
      • nepremiešavanie kolektívov min. do 14.9.2020, neskôr podľa pokynov ÚVZ SR

       

      Dúfame, že toto obdobie čoskoro pominie a škola bude môcť fungovať vo svojom bežnom režime.

       

      Ďakujeme Vám za dodržiavanie pokynov.

       

      Košice 27.8.2020

                                                                                                    Mgr. Zdenka Figurová

                                                                                                           riaditeľka školy